Thông tin về Công ty

TRANG CHỦ / DOANH NGHIỆP

Thông tin về Công ty TNHH Việt Nam Parkerizing Hà Nội

Địa chỉ: Lô 8, đường TS25, KCN Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: +84-222-3745 525 / 35 / 45                    Fax: +84-222-3745 515a
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 6581748224 do Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cấp.
Cấp lần đầu ngày: 18/06/2008.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300338114 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp.
Cấp lần đầu ngày: 18/06/2008
Vốn đầu tư: USD 1,000,000
Chủ đầu tư: NIHON PARKERIZING Co., Ltd. (100% vốn đầu tư Nhật Bản)
Nhân sự: 31 thành viên
Chứng chỉ: Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 & 14001 vào tháng 07 năm 2010.